Adatvédelmi elvek

A Mobilis in Mobili Kft. (a továbbiakban: Moimo) ezúton teszi közzé adatvédelmi és adatkezelési elveit és politikáját, melyet magára nézve kötelezőnek ismer el. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A Moimo a következő jogszabályokban megfogalmazott elveket vette alapul jelen nyilatkozatának megtételekor:

•   2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
•   Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezményt kihirdető 1998. évi VI. törvényt;
•  Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvényt;
•  valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben foglalt rendelkezéseket.

Személyes adatok kezelése

A Moimo a jelen weboldalt látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról és megteszi azon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó előírások érvényre juttatásához szükségesek. Biztosítja, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

A Moimo adatokat harmadik fél számára csak az érintett hozzájárulásával ad ki, azokat bármilyen egyéb célra csak a hozzájárulás megadását követően használja fel. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja, vagy átadja, ugyancsak felhívja ugyanezen kötelezettségeinek teljesítésére.

A Moimo kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a törvényben rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Moimo kifejezetten felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé. Amennyiben az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni az adatokat, erről a felhasználót tájékoztatni köteles, és ehhez a felhasználást megelőzően köteles megszerezni az érintett kifejezett hozzájárulását. E körben az érintett jogosult a tervezett felhasználást megtiltani.

A személyes adatok megváltoztatása, törlése

A Moimo biztosítja, hogy a látogatók és felhasználók elérhessék, javíthassák és kiegészíthessék saját személyes adataikat azokon a kommunikációs csatornákon keresztül és ugyanolyan lehetőségek biztosításával, melyek révén a személyes adataikat korábban a rendelkezésünkre bocsátották. Ha a felhasználó kéri, az általa megjelölt személyes adatait a Moimo haladéktalanul törli a rendszeréből (ebben az esetben a felhasználó vállalja, hogy attól fogva nem, vagy nem olyan módon tudja igénybe venni a szolgáltatást, amelyhez ezek az adatok tartoztak).

Az adatkezelés alapelvei

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt jogszabály elrendeli. Törvény közérdekből – adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az adatkezeléssel és a látogatók, felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek, ezért jelen nyilatkozat kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.

Adatkezelés a szolgáltatás igénybevétele során

Weboldalának látogatójánál a Moimo szervere automatikusan felismeri a felhasználó e-mail elérését és IP címét.

A Moimo gyűjti a weboldal látogatóinak és felhasználóinak
• IP címét és e-mail elérését (ahol lehetséges);
• azok e-mail címeit, akik kapcsolatba lépnek velünk e-mailen keresztül;
• aggregált információkat arról, hogy milyen oldalakra lépnek be, illetve látogatnak meg a felhasználók;
• felhasználó-specifikus információkat arról, hogy milyen oldalakhoz fértek hozzá, vagy látogattak meg;
• illetve azokat az információkat, amelyeket a felhasználók önszántukból adnak meg a regisztráció során.

A gyűjtött információk kizárólag a weboldal tartalmának javítása és az oldal megjelenésének perszonalizálása céljából kerülnek felhasználásra, illetve arra, hogy a szolgáltatással kapcsolatos információkról és friss tartalmakról a honlapról értesülhessenek a felhasználók.


Tekintettel arra, hogy jelen honlap tartalma határozatlan időközönként változhat, javasoljuk, hogy az oldal tartalmát időről időre tanulmányozza át.

© 2014 Mobilis in Mobili Kft. - Minden jog fenntartva