Általános szerződési feltételek

Hatályos 2016. december 1.-től

I. SZERZŐDŐ FELEK


I.1. Szolgáltató: Mobilis in Mobili Kft. (Székhelye: 1135 Budapest, Lehel út 61.; levelezési cím: 4025 Debrecen, Hatvan utca 58., cégjegyzékszám: 01-09-987348, adószám: 23976144-2-41; pénzforgalmi jelzőszám: CIB Bank Zrt. 10701252-67364271-51100005) A Szolgáltató a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. viszonteladója.

I.2. Ügyfél: minden természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy nyilvántartásba vett más szervezet, aki a Szolgáltatónál MPark kártyás, előfizetéses parkolási rendszer igénybevételére szerződéses jogviszonyban áll. A Felek között a szerződéses jogviszony a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megállapodás megkötésével, MPark parkolókártya megvásárlásával vagy a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül történő regisztrációval jön létre. Minden esetben jelen ÁSZF elfogadása és a regisztráció Szolgáltató általi (SMS-ben, postai úton vagy email útján történő) visszaigazolása a szolgáltatás igénybevételének feltétele. A regisztrációra kizárólag a számlázási adatok (számlázási név és cím) hiánytalan megadása és a szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges minimum 1 db rendszám-telefonszám párosítás megadása esetén van lehetőség. Az adatok valóságnak megfelelő és hiánytalan megadásáért az ügyfél teljes körű felelősséggel tartozik.

II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK


II.1. Általános Szerződési Feltételek: (a továbbiakban: ÁSZF): a jelen hatályos Általános Szerződési Feltételek annak mellékleteivel együtt, beleértve ezek mindenkori módosításait. Az Ügyfél az ÁSZF-et a Szerződés megkötésekor elfogadja, ez a Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. Az ÁSZF a Szerződés részét képezi. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése ellentmondana a Szerződés rendelkezésének, a Szerződésben foglaltak az irányadóak. Az ÁSZF módosítása esetén a módosított ÁSZF-et a Szolgáltató a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal Internetes Honlapján köteles nyilvánosságra hozni. Az ÁSZF módosítása az Ügyfél által elfogadottnak minősül, ha az Ügyfél az ÁSZF módosítás hatályba lépését követően a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a módosításban megjelölt időpontban, de legkorábban a nyilvánosságra hozatalt követő 15. napon lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Szolgáltatást nyújtja.

II.2. Díjtáblázat: Jelen ÁSZF 1. számú melléklete, mely a Szolgáltató által felszámítható díjakat, költségeket tartalmazza.

II.3. Útmutató: Jelen ÁSZF 2. számú melléklete, amely a szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges információk leírását tartalmazza.

II.4. Internetes Honlap: A www.mpark.hu portál és aloldalai.

II.5. Szolgáltatás: Az MPark parkolási díj fizetésére alkalmas rendszer, és a kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele jelen ÁSZF szerint. Az igénybe vehető szolgáltatások körét és a Szolgáltatás igénybevételének módját a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képező Útmutató tartalmazza.

II.6. Ügyfél: Az a természetes vagy jogi személy, aki az MPark rendszerében regisztrációval rendelkezik. Az Ügyfél lehet Kiemelt, Aktív vagy Passzív ügyfél.

II.7. Aktív Ügyfél: az az Ügyfél, akinek Ügyfél-egyenlegén a tárgynapot megelőzően 6 hónapon belül tranzakció történt, szolgáltatást az egyenleg terhére igénybe vett, az egyenleg feltöltésre vagy bármely jogcímen (figyelmeztető SMS, számlázási díj stb.) csökkentésre került.

II.8. Passzív Ügyfél: az az Ügyfél, akinek Ügyfél-egyenlegén a tárgynapot megelőzően 6 hónapon belül tranzakció nem történt, szolgáltatást az egyenleg terhére igénybe nem vett, az egyenleg feltöltésre vagy bármely jogcímen (figyelmeztető SMS, számlázási díj stb.) csökkentésre nem került. A Passzív Ügyfél egyenlegét 200 Ft/hó összegű számlafenntartási költség terheli. (Amennyiben az egyenleg ennek következtében annulálódik, a szerződés megszűnik, és az ügyfél adatai rendszerünkből törlésre kerülnek.)

II.9. Kiemelt Ügyfél: A Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló olyan jogi személy Ügyfél, aki díjfizetési kötelezettségét a Szolgáltatóval megkötött szerződése alapján előre, vagy elszámolási időszakonként utólag teljesíti a Szolgáltató felé.

II.10. Keretösszeg: Az összeg, amelynek terhére a Kiemelt Ügyfél a Szolgáltatást igénybe veheti.

II.11. Folyószámla-azonosító: Ügyfélhez rendelt egyedi számkombináció, amely az Ügyfél Szolgáltatónál vezetett folyószámláját azonosítja.

II.12. Ügyfél-egyenleg: Az Ügyfél számára a Szolgáltató által létrehozott, az Ügyfél által a www.mpark.hu honlapon bejelentkezést követően nyomon követhető folyószámla. Az Ügyfél-egyenlegen feltüntetésre kerülnek az Ügyfelet terhelő kötelezettségek és az Ügyfél által felhasználható összeg, amelynek terhére a Szolgáltató teljesíti az igénybe vett Szolgáltatások ellenértékének kifizetését.

II.13. Felhasználó: Az(ok) a személy(ek), aki(k) a Szolgáltató szolgáltatásait a szerződéses jogviszony alapján ténylegesen igénybe veszi(k).

II.14. Folyószámla: Egy adott folyószámla-azonosítóhoz rendelt virtuális elszámolások összessége.

II.15. VPOS szolgáltatás: internetes kártyaelfogadási megoldás, melynek során a bizonylatok ellenértékének kiegyenlítése meghatározott bankkártya-adatok megadásával kezdeményezhető és hajtható végre.

III. A SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK


III.1. A Szolgáltató kötelezettsége a Szolgáltatás nyújtása az Ügyfelek részére a jelen ÁSZF rendelkezései szerint. A Szolgáltató adatait, a Szolgáltatás leírását, az ellenszolgáltatás mértékét és teljesítési módjának feltételeit a jelen ÁSZF és annak mellékletei tartalmazzák. A teljesítés helye a Szolgáltató székhelye; a Szerződés határozatlan időre kerül megkötésre.

III.2. A Szolgáltató Ügyfél-egyenleget nyit az Ügyfél részére, amelyhez az Ügyfél tetszőleges számú telefonszámot és rendszámot, megadhat. Az Ügyfél-egyenlegen lévő összeg a befizetésekkel növekszik, a megadott telefonszámokról érkező Szolgáltatás igénybevétele során a vásárolt áruk és/vagy szolgáltatások ellenértéke összegével és a Szolgáltatási díjakkal pedig csökken. Egy rendszámhoz több telefonszámot is regisztrálhat az ügyfél, de egy telefonszám csak egy rendszámhoz tartozhat. (Mivel a parkolás elindításakor, illetve a parkolás leállításakor csak a hozzárendelt rendszámú járműnél indul el a művelet, ezért szükséges az egyértelmű hozzárendelés a telefonszám-rendszám irányban).

III.3. A Szolgáltatás során a hívószám kijelzés engedélyezése a Szolgáltatás igénybevételének feltétele.

III.4. A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges információkat a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képező Útmutató tartalmazza.

III.5. A Szolgáltatás igénybevételére csak előzetesen feltöltött, illetve Kiemelt Ügyfelek esetén előzetesen, a Szolgáltató és az Ügyfél közötti megállapodásban rögzített Ügyfél-egyenleg rendelkezésre állása esetén van lehetőség. A banki átutalással történő befizetéssel való egyenleg feltöltése során az Ügyfél a szerződéses jogviszony létesítése során megadott telefonszámot és rendszámot, vagy a Folyószámla-azonosítót köteles a közlemény rovatban feltüntetni, illetőleg a személyes feltöltés esetén közölni azt az ügyfélszolgálati munkatárssal.

III.6. Az Ügyfél, vagy az Ügyfél-egyenleghez a szerződéses jogviszony létesítése során megadott telefonszámmal rendelkező egyéb Felhasználó az Ügyfél-egyenleget az alábbi módokon töltheti fel:
- a Szolgáltatóval kapcsolatban álló parkoló társaságok ügyfélszolgálati irodáiban személyesen, készpénz-befizetéssel;
- banki átutalással a Szolgáltató CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10701252-67364271-51100005 számú bankszámlájára;
- a Magyar Posta Zrt. postahelyein történő feltöltéssel vagy feltöltőkártya-vásárlással. - az interneten keresztüli bankkártyás fizetéssel (VPOS).

III.7. A teljesített befizetések és feltöltések Ügyfél-egyenlegen történő jóváírása személyes befizetés, feltöltőkártyás és VPOS útján történő feltöltés esetén azonnal, bankszámlára történő utalás esetén számlára való beérkezés után 2 munkanapon belül megtörténik. A befizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor a Szolgáltató az Ügyfél egyenlegén jóváírta azt.

III.8. A Szolgáltató szüneteltetheti a szolgáltatást mindaddig, ameddig az Ügyfél nem teljesíti az esedékes díjfizetési kötelezettségeit a Szolgáltató felé.

IV. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI


IV.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást az Ügyfél részére az Ügyfél fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében folyamatosan biztosítja. Az igénybe vett Szolgáltatás ellenértékén felül a Szolgáltató jogosult – különösen – az alábbi díjakkal is csökkenteni az Ügyfél-egyenleget, melyek mértékét a mindenkori Díjtáblázat tartalmazza:

Jelenleg érvényes díjaink:

Regisztrációs díjak Lakossági ügyfelek regisztrációja 0 Ft
Rendszám regisztráció 0 Ft
Üzleti ügyfelek regisztrációja szerződéssel 1000 Ft
Számlavezetés havidíja Aktív ügyfél esetén 0 Ft
Passzív ügyfél esetén (egyenleg-fenntartási költség) 200 Ft
Kártyadíj (csak parkolókártyánál) 500 Ft
  5 000 Ft-os feltöltőkártya esetén 5 %
  10 000 Ft-os feltöltőkártya esetén 3 %
Egyenleg feltöltés kezelési költsége Ügyfélszolgálaton történő befizetés (befizetésenként) 200 Ft
  Bankszámlára történő átutalással 200 Ft
  VPOS-on keresztül történő feltöltéssel 0 Ft
  Parkolás kezdete 40 Ft
Kényelmi díj Parkolás vége 40 Ft
  Automatikus parkolás leállás fizetési időszak végén 0 Ft
  Általános SMS visszajelzés 30 Ft
  Alacsony egyenleg SMS 30 Ft
SMS küldés Egyenleg nulla SMS 30 Ft
  SMS-értesítés parkolás indításáról 30 Ft
  SMS-figyelmeztetés fix idejű zóna végére 30 Ft
  SMS-értesítés parkolás leállításáról 30 Ft
  Számlaküldési díj papíralapú számla esetén 300 Ft
  Számlaküldési díj e-számla esetén 30 Ft
Egyéb díjak Bankszámlára történő visszautalás, 300 000 Ft-ig 200 Ft
  Bankszámlára történő visszautalás, 300 000 Ft felett 0,008 %
  Levelezési díj – Belföldi címre 300 Ft
  Levelezési díj – Külföldi címre 500 Ft


IV.2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon a károkért, amelyek amiatt érik az Ügyfeleket, mert a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságát visszavonják, illetve módosítás következtében a módosítás időpontjától kezdve nem tud eleget tenni az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeinek. Ebben az esetben az adott Szolgáltatás nyújtása az erről szóló határozatban megjelölt időpontban megszűnik. A Szolgáltató a Szolgáltatás minőségéért nem vállal felelősséget, ha az Ügyfél nem rendeltetésszerűen használja a Szolgáltatást, illetve az olyan károkért sem, amelyek az Ügyfél érdekkörében, a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben foglalt feltételek Ügyfél általi be nem tartásának, illetve késedelmes teljesítésének következményei.

IV.3. A Szolgáltató nem felel a Szolgáltatás nyújtása érdekében közreműködő mobilszolgáltatók, pénzintézetek, partnerek, valamint egyéb személyek érdekkörében – a rendes működésből, vagy a működés során előálló mulasztásból – az Ügyfelet a Szolgáltatás igénybevétele során ért károkért. Az Ügyfél kártérítési igényét közvetlenül a kárt okozó harmadik személlyel szemben jogosult érvényesíteni.

IV.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az Ügyfelet, a Szolgáltatást igénybe vevőt, vagy igénybe venni kívánó személyt (együtt, mint Igénybe vevőket) ért alábbi okból bekövetkezett károk miatt:

- Ha az Igénybe vevők az Ügyfél-egyenleget nem rendeltetésszerűen használják;
- Ha az Igénybe vevők a Szerződésben foglaltakat nem vagy nem szerződésszerűen tartják be;
- Ha az Igénybe vevők mulasztást követnek el, vagy tévedésben vannak;
- Ha a Szolgáltató jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítja; és/vagy egyéb személyek az Ügyfél terhére a Szolgáltatással kapcsolatos visszaélést követnek el;
- Ha a Szolgáltatónak fel nem róható okból a Szolgáltatás igénybevétele meghiúsul, vagy nem megfelelő módon történik meg.

IV.5. Ügyfélszolgálat

A Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos igények kielégítésére, valamint az Ügyfelek megfelelő tájékoztatása érdekében telefonos ügyfélszolgálatot működtet. Emellett a parkolási szolgáltatásokkal összefüggésben a Szolgáltatóval kapcsolatban álló parkoló társaságok ügyfélszolgálati irodái is az Ügyfelek rendelkezésére állnak.

Az Ügyfél a Szolgáltatással kapcsolatban tapasztalt hibákat a Szolgáltatóval kapcsolatban álló parkoló társaságok ügyfélszolgálati irodáiban személyesen, vagy a Szolgáltató Internetes Honlapján lévő elérhetőségek valamelyikén jelentheti be, melyek kijavítása ügyében a Szolgáltató haladéktalanul intézkedik.

IV.6. A Szolgáltató Internetes Honlapján, illetve lehetőség szerint (e-mail cím megléte esetén) e-mail útján tájékoztatja Ügyfeleit a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos lényeges körülményekről, így annak módosításáról, a Szolgáltatás bővítéséről, az új szolgáltatásokról, az esetleges díjváltozásokról stb.

A Szolgáltató az ÁSZF rendelkezéseivel kapcsolatos, és az egyéb, Ügyfeleket érintő tájékoztatást Internetes Honlapján teszi közzé.

V. AZ ÜGYFÉL JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI


V.1. Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltató által kiadott, jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező Díjtáblázatban meghatározott díj fizetésére köteles.

V.2. Az Ügyfél a Szolgáltatást, az annak igénybe vételéhez szükséges teljes összeg (felszíni parkolás esetén a parkolás helyszíne szerinti mindenkor érvényes minimum parkolási díj és a szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak összege) Ügyfél-egyenlegen való rendelkezésre állása esetén, Kiemelt Ügyfél esetén a részére megállapított Keretösszeg erejéig jogosult felhasználni, a Szolgáltató ezen egyenleg, illetve Keretösszeg értékéig köteles a Szolgáltatás nyújtására.

A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását megtagadhatja a következő esetekben:
- Ha az Ügyfél olyan szolgáltatást kíván igénybe venni, amire a Szerződés nem terjedt ki;
- Ha az Ügyfél egyenlege nem elégséges az adott Szolgáltatás igénybevételéhez;
- Ha a Szolgáltatást az Ügyfél nem a jelen ÁSZF feltételei alapján kívánja igénybe venni.

V.3. A Szolgáltatásra vonatkozó jogviszony azzal jön létre, hogy a Szolgáltató az Ügyfél egyedi megrendelését SMS és/vagy hangbemondás útján visszaigazolja. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ezen visszaigazolás hiányában a Szolgáltatásra vonatkozó egyedi megrendelést a Szolgáltató nem fogadta el. Visszaigazolás hiányában úgy tekintendő, hogy nem került sor a megrendelésre. A Szolgáltató ilyen esetben az egyedi megrendelés kezdeményezéséről nem állít ki igazolást. Szolgáltatások igénybe vételéhez tartozó esetleges további cselekményeket jelen ÁSZF 2. számú melléklete (Útmutató) tartalmazza.

V.4. A Szolgáltató és az Ügyfél megállapodnak abban, hogy a nyújtott szolgáltatásokról az Ügyfél jelzésére az általa igényelt időszakonként számolnak el. A legrövidebb elszámolási időszak egy naptári hónap. Eltérő megállapodás hiányában az elszámolás naptári hónaponként utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig történik.

Eltérő megállapodás hiányában abban az esetben, ha a tárgyhónap parkolási díja nem éri el a bruttó 200 Ft-ot, a költségkímélés, illetve az ésszerűség szempontjait figyelembe véve, számla csak naptári negyedévenként kerül kiállításra, a naptári negyedévet következő hónap 5. napjáig.

V.5. Az Ügyfél az elszámolási időszak forgalmáról részére kiállított számlát papíralapon vagy elektronikus számla formájában igényelheti, a Díjtáblázatban meghatározott díj ellenében. A bankszámlára történő befizetések bizonylatolása elektronikus bizonylat formájában (a Szolgáltatóval kapcsolatban álló parkolótársaságok ügyfélszolgálati irodáiban történő feltöltés bevételi pénztárbizonylat formájában) történik.

V.6. Az Ügyfél a Szolgáltatást kizárólag a szerződéses jogviszony létesítése során rögzített adatokkal veheti igénybe. Adatmódosításra kizárólag írásban vagy az MPark Ügyfélszolgálaton keresztül, illetve az Ügyfél saját felhasználói fiókján keresztül van lehetőség. Tévesen szolgáltatott adatok alapján az Ügyfél azonosítása nem lehetséges, ezért a Szolgáltató az Ügyfél megrendelését nem teljesítheti. Szolgáltató a téves adatszolgáltatásból eredő esetlegesen felmerülő károkért semminemű felelősséget nem vállal.

V.7. Amennyiben műszaki, rendszerbeli vagy egyéb, előre nem látható hiba következtében, a Szolgáltatás nem vehető igénybe a Szolgáltatótól, illetve abban az esetben, ha az Ügyfél a megrendelésről a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó visszaigazolást nem kapott, az egyébként jogszabály által előírt díjfizetési kötelezettségét az Ügyfélnek egyéb módon kell teljesítenie. Ez esetben a Szolgáltató díjat nem számíthat fel.

V.8. Amennyiben az Ügyfél által megadott telefonszámokhoz tartozó telefonkészüléket, SIM-kártyát az Ügyfél, vagy a Felhasználó elveszíti, ezeket ellopják, vagy egyéb módon kikerülnek a használó birtokából, ezt az Ügyfél köteles haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltató részére, legalább 2, a szerződés pontos beazonosítására alkalmas adat közlésével egyidejűleg. A Szolgáltató kérheti, hogy ezt az Ügyfél írásban, aláírva is jelentse be, ennek elmaradása esetén a bejelentést a Szolgáltató nem köteles figyelembe venni. Az illetéktelen személyektől származó bejelentések következményeiért a Szolgáltatót felelősség nem terheli. Az ilyen módon letiltott telefonszámokat az Ügyfél azok esetleges reaktiválásáig nem jogosult a Szolgáltatás igénybevétele céljából használni. Egyes telefonszámokat a Szolgáltató is jogosult letiltani, ha tudomást szerez a készülékek elvesztéséről vagy ellopásáról, vagy a telefonszámmal, a készülékkel vagy a parkolókártyával kapcsolatos visszaélésről, valamint abban az esetben is, ha az Ügyfél a Szerződésben foglaltakat megszegi. Az Ügyfél e pontban foglalt kötelezettségeinek késedelmes vagy nem megfelelő teljesítésével összefüggő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

VI. INTERNETES BANKKÁRTYÁS FIZETÉS - VPOS SZOLGÁLTATÁS


VI.1. Online bankkártyás fizetés esetén a virtuális POS helyettesíti a POS terminálokat. A virtuális POS kódolt csatornán keresztül kapcsolja össze a kereskedőket és a fogyasztókat.

VI.2. A Virtuális POS (VPOS) szerződéses folyamata, a tranzakciók folyamata (kártyaauthorizáció) és elszámolása megegyezik a hagyományos POS eszközök szerződéses, tranzakció és elszámolási folyamatával. A tranzakció engedélyezését követően a Szolgáltató, mint kereskedő csak arról kap értesítést, hogy sikeres vagy sikertelen volt-e a vásárlás, a fizetést lebonyolító internetes oldal adattartalmáról nem kap információt. Az internetes bankkártyás fizetésről való sikeres visszajelzést követően az Ügyfélnek a sikeres fizetés visszajelzését követően nincs más teendője.

VI.3. A Szolgáltatás igénybevétele a parkolási zónaszámok (zöld számok) hívásához hasonlóan ingyenes.

VI.4. Biztonság: A szolgáltatás működése során kártyaadatokat nem tárolunk, a folyamat végén ezeket töröljük, elkerülve ezáltal, hogy az adatok, akár egy esetleges internetes támadás esetén, illetéktelen kezekbe kerülhessenek.

VI.5. Az elfogadás devizaneme minden esetben Magyar Forint (HUF), melynek értelmében a tranzakció engedélyezése és a kereskedő felé történő elszámolás devizaneme is kizárólag Magyar Forint lehet.

VII. ADATKEZELÉS


VII.1. Szolgáltató az Ügyfelek személyi és egyéb adatait a mindenkori törvényi szabályozásnak és jelen ÁSZF 3. számú mellékletét képező Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően kezeli, azokat harmadik félnek kizárólag a törvény által előírt esetekben és módon adja ki.

VIII. A SZERZŐDÉSES JOGVISZONY MEGSZÛNÉSE


VIII.1. A Szerződés megszűnik a Felek közös írásbeli megállapodása alapján.

VIII.2. Az Ügyfél a Szerződést a Szolgáltatónak címzett és elküldött egyoldalú írásbeli nyilatkozattal mondhatja fel, a felmondási idő 30 nap. A Szerződést a Szolgáltató szintén 30 napos rendes felmondással szüntetheti meg.

VIII.3. Az Ügyfél szerződésszegése esetén a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Szolgáltató a Szerződés felmondását írásban közli az Ügyféllel.

VIII.4. A Szerződés megszűnését követően az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételére nem jogosult. A Felek a Szerződés megszűnését követően egymással elszámolni kötelesek. A Felek ugyanakkor rögzítik, hogy az Ügyfél a Szerződés hatálya alatt nem jogosult az Ügyfél-egyenlegre befizetett összeg visszatérítésének követelésére és a Szolgáltató sem téríti vissza a befizetett összegeket; az Ügyfél csak a Szerződés megszűnését követően, az elszámolás során követelheti az igénybe nem vett összegek részére történő visszafizetését, az Ügyfél által megadott bankszámlaszámra történő átutalás formájában. Az Ügyfél még a Szerződés megszűnését követő elszámolás során sem jogosult az általa befizetett összeget meghaladó összegek követelésére.

IX. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


IX.1. A Szolgáltató és az Ügyfél arra törekszik, hogy a Szerződésből eredő jogvitákat békés úton, egymás érdekeinek mindenkori figyelembevételével, peres út igénybevétele nélkül rendezzék. Amennyiben a vita békés rendezése a felek között nem vezet eredményre, a Szolgáltató és az Ügyfél a közöttük felmerülő jogviták rendezésére alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének, a hatáskörtől függően. (Kivéve vagyonjogi ügyek.)

IX.2. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen ÁSZF, a Polgári Törvénykönyv és az egyéb, vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezések, illetve a szolgáltatásra vonatkozó hatósági előírások az irányadóak.

IX.3. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-et minden, a Szolgáltatást igénybe venni kívánó Ügyfelének kérésre rendelkezésre bocsájtja, valamint minden, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló parkoló társaság ügyfélszolgálati irodájában és a Szolgáltató Internetes Honlapján is közzéteszi.

IX.4. Szolgáltató a Szerződéssel összefüggő bárminemű értesítését jogosult az Ügyfél által megadott, Szolgáltató által rögzített bármely elérhetőségre (lakcím, székhely, e-mail cím, telefonszám) joghatályosan megküldeni. Amennyiben változás következik be az Ügyfél elérhetőségében, úgy az Ügyfél köteles az adatváltozást a Szolgáltató részére haladéktalanul, írásban a Folyószámla-azonosító feltüntetésével bejelenteni, vagy a felhasználói felületen módosítani. Mindaddig, amíg az Ügyfél adatváltozást nem jelent be a Szolgáltatónak, a Szolgáltatónál rögzített címre megküldött értesítések kézbesítettnek tekintendők.

IX.5. Folyamatosan javítjuk és módosítjuk a Szolgáltatásainkat. Ennek következtében újabb funkciók vagy lehetőségek jelenhetnek meg, illetve egyes szolgáltatások felfüggesztésre vagy megszüntetésre kerülhetnek.

IX.6. Figyelembe véve a szerződések tömegesen megkötött jellegét, Szolgáltató csak úgy tudja vállalni a szolgáltatások nyújtását, ha fenntartja magának az ÁSZF egyoldalú, az ügyfél előzetes értesítését követően hatályos módosítását. A szerződési feltételeket módosíthatjuk a jogszabályoknak való megfelelés, illetve a Szolgáltatásunk esetleges változása miatt. Ezért kérjük, hogy rendszeresen tekintse meg e szerződési feltételeket. A módosítások nem visszamenőleges hatályúak, és leghamarabb tizenöt nappal a közzétételüket követően lépnek hatályba.

IX.7. Amennyiben az Ügyfél nem tesz eleget a jelen szerződési feltételekben foglaltaknak, és Szolgáltató nem teszi meg haladéktalanul az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, ez nem jelenti azt, hogy lemondanánk esetleges jogainkról. Továbbá, ha kiderül, hogy az adott szerződési feltétel nem végrehajtható, az a többi szerződési feltétel érvényességét nem befolyásolja.

MELLÉKLETEK


1. sz. melléklet: Díjtáblázat (Útmutató - Szolgáltatási díjaink almenü)
2. sz. melléklet: Útmutató (az igénybe vehető szolgáltatások leírása)
3. sz. melléklet: Adatvédelmi Szabályzat
© 2014 Mobilis in Mobili Kft. - Minden jog fenntartva